Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 rozpoczęła działalność w styczniu 1946 r. W grudniu 1956 r. instytucja otrzymała drugi budynek – B przy ul. Fredry 47, po szkole przysposabiającej do zawodu tkaczki, zbudowany w 1868 r. Szkoła została ośmioklasówką w 1966 r. W 1996 r. instytucja otrzymała imię Janusza Korczaka. W związku z reformą edukacji z dniem 1 września 2017 sześcioletnia szkoła podstawowa rozpoczęła kształcenie w systemie ośmioletnim w budynku przy ul. Kopernika 4/6 w Nowej Rudzie.

Ważne wydarzenia

Listopad 1945 r. Przystąpiono do organizacji Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Nowej Rudzie. Przeznaczono dla celów szkolnych budynek położony przy ul. Sportowej. 28 listopada został ustalony skład grona pedagogicznego. Pierwszym dyrektorem – ówczesnym kierownikiem został Kazimierz Sitkowski. Grono pedagogiczne tworzyli: Ernestyna Kusiononicz, Tekla Jangus, Anna Marczyk. Religii uczył ksiądz Józef Listopad. 4 grudnia szkoła rozpoczęła pracę mieszcząc się tymczasowo w budynku szkoły nr 1. Zostały utworzone klasy: I, II, IV, V, VI. Uczyło się 81 uczniów 42 chłopców i 39 dziewcząt. 
1946 r. 14 stycznia – odbyło się poświęcenie własnego budynku. Aktu poświęcenia dokonał miejscowy proboszcz, ksiądz Józef Listopad. 2 czerwca – szkoła otrzymała pierwszy sztandar.
1946/1947 r. Powstaje Zarząd Koła Rodzicielskiego. Uczy się 200 uczniów w siedmiu klasach.
1947/1948 r. 13 listopada zaczęła istnieć Spółdzielnia Uczniowska „Przyszłość” – prowadzony był sklepik z artykułami piśmiennymi.
1949 r. Utworzono Komitet Opiekuńczy, w skład którego weszli przedstawiciele Państwowych Zakładów Przemysłu Jedwabniczego i Galanteryjnego w Nowej Rudzie. Komitet Opiekuńczy współpracował ze szkołą na polu wychowawczym i spieszył z pomocą materialną.
1950 r. Mamy dodatkowy lokal na świetlicę szkolną przy ul. Fredry 22. Zaczął działać SKS z sekcją lekkoatletyczną, gier sportowych i turystyczną.
1954 r.Nowym kierownikiem zostaje Ludwika Kosecka.
1955 r. Kolejna zmiana na stanowisku kierownika – nowym kierownikiem zostaje Stanisław Nowak.
1956 r. W grudniu szkoła otrzymała drugi budynek po zlikwidowanej Szkole Przysposobienia Zawodowego. W budynku tym mieściło się 5 sal lekcyjnych i sala teatralna, która służyła również za sale gimnastyczną. Szkoła liczyła wówczas 456 uczniów.
1960 r. Kolejna zmiana na stanowisku kierownika. Funkcję tę objęła Malina Suskiewicz. Liczba uczniów wzrosła do 698. Grono pedagogiczne liczyło 18 nauczycieli.
1961 r.We wrześniu kierowniczką szkoły została Maria Pękalska.
1964 r. Liczba uczniów wynosiła 816 uczniów. Do najważniejszych wydarzeń tego roku należy zaliczyć spotkanie uczniów ze studentami z Kongo, zorganizowane przez Bolesława Bandla.
1965 r. Na terenie szkoły powstał szczep harcerski. Założył je Bronisław Syposz. W dniu 11 listopada, 50 harcerzy złożyło przyrzeczenie i otrzymało książeczki harcerskie.
1966 r.„Dwójka” jest już szkołą ośmioklasową.
1967r. Z powodu trudnych warunków lokalnych, klasy pierwsze uczyły się w salach wynajętych w Państwowym Domu Dziecka. W szkole powstało 25 oddziałów.
1968 r.Do szkoły uczęszcza ponad 1000 uczniów!!!
1970 r. Nauka odbywa się na trzy zmiany. Sukcesy odnosi chór szkolny prowadzony przez Danutę Korzeniowską. Prężnie działa SKS, SKKT, ZHP. Uczniowie obowiązkowo nosili strój organizacyjny w czwartki i strój apelowy w dniu apeli szkolnych. W pozostałe dni ściśle przestrzegano noszenia fartuchów i tarcz.
1971-1978 r. W tych latach szkołą kierowali: Zdzisław Czerw, E. Nowosławska, Jadwiga Czekańska, Janina Felisiak, Janina Jek, Mirosław Grenda, Krystyna Wojtaszek.
1978 r. Dyrektorem szkoły została Janina Grysiewicz. Szkoła otrzymała dwa pomieszczenia w pawilonach na Os. Piastowskim dla oddziałów przedszkolnych. Klasy I – III uczyły się w pomieszczeniach Liceum Ogólnokształcącego.
1981 r.Dyrektorem szkoły został Janusz Kuśmierz.
1982 r. Utworzono klasę sportową. Uczniowie tej klasy osiągali znaczące wyniki w rozgrywkach sportowych organizowanych na szczeblu miejskim, wojewódzkim, dolnośląskim oraz w zawodach na szczeblu centralnym.
1983 r. Obowiązki dyrektora pełniła Henryka Czarniecka, a od grudnia Elżbieta Nowosławska.
1984 r.We wrześniu stanowiskektora powierzone Karolowi Wojtoszkowi.
1985 r.Dyrektorem szkoły została Halina Krajewska – Rudy.
1986 r. Od września klasy VII i VIII zostały przeniesione do Liceum Ogólnokształcącego i podlegały dyrekcji tej szkoły (utworzono Szkołę Podstawową Nr 4).Od 11 listopada rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska „Drops” prowadzony przez Henrykę Kobisz. Na terenie szkoły działały koła zainteresowań, które miały na celu pogłębienie zainteresowań uczniów.
1989 r.Renowacja sztandaru.
1991 r.Od września dyrektorem szkoły jest Danuta Nowak-Saj.
1994/1995 r. Trwają prace przygotowawcze związane z nadaniem szkole imienia. Po przeprowadzonym plebiscycie wśród uczniów najwięcej głosów otrzymał Janusz Korczak. Młodzież uzasadniając swój wybór podkreśliła walory charakteru i autentyczność wzoru do naśladowania, wzoru człowieka, który „Ukochał dzieci, które świat dorosłych obdarzył głodem, chłodem i przekleństwem„. Uczniowie zbierali materiały dotyczące życia i działalności Janusza Korczaka. Ówczesna klasa VII a zorganizowała spotkanie z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 z Wałbrzycha.
1996 r. Szkoła obchodzi 50-lecie. Uroczyste nadanie imienia Janusza Korczaka.Szkoła liczyła 351 uczniów. Zatrudnionych było 24 nauczycieli.
1996/1997 r. Jednym z celów, jakie przyjęli nauczyciele i uczniowie w pracy wychowawczej, było zorganizowanie życia wewnątrzszkolnego. Widoczna była praca Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych. Klasy IV – VIII w wyznaczonych terminach organizowały życie szkoły pod hasłem: „Uczniowie gospodarzami szkoły”. Dzięki inwencji poszczególnych klas odbyło się wiele ciekawych spotkań, m.in. z Karolem Maliszewskim, Anną Szpak i Janiną Czuchnicką. Działał z sukcesami zespół kolędniczy. 
1999 r. 5 marca zostaliśmy przyjęci do Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.
Rozpoczynają się prace nad projektem nowego sztandaru szkoły z imieniem naszego patrona.
2000 r. Uroczyste przyjęcie sztandaru. „Sztandar nas wszystkich jednoczy. Sztandar, to symbol i więź. Pod tym sztandarem dziś kroczysz. Jemu szacunek i cześć.”
2004 r. Pierwsze Forum Redakcji Gazetek Korczakowskich ( 2002 rok – pierwsze próby budowania szkolnej gazetki „Szkolne Nowinki”. W 2003 roku rusza pełną parą gazetka „Uczniak”).
W listopadzie w naszej szkole miało miejsce zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.
2005 r. Odbyło się II Forum Redakcji Gazetek Korczakowskich. Została opublikowana szkolna strona w Internecie.
2006 r. 60-lecie szkoły. Wielka uroczystość i Święto Szkoły. Wspaniała zabawa dla uczniów, rodziców i zaproszonych gości.
Odbyło się również III Forum Redakcji Gazetek Korczakowskich.
Odchodzi dyrekcja: Danuta Nowak-Saj i Irena Rysz.
Od 1 września mamy nową dyrekcję: Urszula Kamińczak-Podgórna i Wiesława Małachowska.
Szkoła bierze udział w II edycji programu MEN „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” – napisany przez nas wniosek aplikacyjny został zatwierdzony przez DKO. Program był współfinansowany przez MEN i Urząd Miejski w Nowej Rudzie.
2007 r. Maj – klasy VI jadą na zieloną szkołę nad morzem;
Czerwiec – IV Forum Redakcji Gazetek Korczakowskich;
za uzbierane nakrętki, puszki szkoła otrzymuje komputer z monitorem i programy multimedialne ufundowane przez NUK;
szkoła wygrała konkurs ogłoszony przez DKO na projekt wycieczki klas VI „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” – współfinansowany przez MEN – wrzesień klasy VI wzięły udział w 3-dniowej wycieczce do Warszawy;
szkoła bierze po raz drugi dział w programie „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.” – od września do grudnia w naszej szkole organizowane są różne zajęcia pozalekcyjne współfinansowane przez MEN i Urząd Miejski w Nowej Rudzie.
I wybory do Rad Rodziców, zmiany w Statucie szkoły – zgodnie z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty;
Listopad – szkoła napisała kolejny wniosek aplikacyjny na zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne na rok 2008 r. – czekamy na ogłoszenie wyników!!!!

 2,756 wyświetleń