Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak tekstów alternatywnych pod obrazkami.
 • W filmikach brak napisów dla osób niesłyszących.
 • Dokumenty do pobrania.
 • Na stronie można używać tylko standardowych skrótów klawiaturowych

Wyłączenia

 • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Część plików dostępnych na stronie jest odczytywana przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.
 • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020r.,
 • Filmy zamieszczone na stronie pochodzące ze źródeł zewnętrznych.
 • Skany dokumentów zewnętrznych, w tym inne treści pochodzące od innych podmiotów, które nie zostały przez nas wytworzone, albo do których modyfikacji nie jesteśmy uprawnieni.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karolina Turkowicz.
 • E-mail: filia@sp2.nowaruda.pl
 • Telefon: 74 872 4641

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie
 • Adres: ul. Mikołaja Kopernika 4-6 57-400 Nowa Ruda
 • E-mail: szkola@sp2.nowaruda.pl
 • Telefon: 74 8722575

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie zarządza 6 budynkami: 3 budynki lekcyjne – dwa przy przy ul. Mikołaja Kopernika i jeden budynek przy ul. Srebrnej – filia szkoły, w której mieszczą się oddziały 0 i I etapu eduakcyjnego, 2 budynki to sale gimnastyczne (przy ul. Mikołaja Kopernika i przy ul. Srebrnej, 1 budynek zaplecze dla kompleksu Orlik mieszczącego się przy ul. Mikołaja Kopernika 4-6.

BUDYNEK „A” przy ul. Mikołaja Kopernika 4-6, jest to budynek lekcyjny, w którym uczą się oddziały II etapu edukacyjnego.

 1. Do budynku szkoły prowadzą: 1 brama oraz 2 furtki.
 2. Przed szkołą znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.
 3. Od strony parkingu do budynku wchodzi się po 3 stopniach – brak pochylni dla wózków. Drzwi otwierają się ręcznie.
 4. Od strony podwórka szkolnego do budynku prowadzą 2 wejścia – drzwi otwiera się ręcznie, ciężko; aby dostać się na piętro trzeba pokonać schody zaopatrzone w poręcz. Pracownicy służą pomocą przy wejściu. 
 5. Budynek składa się z 3 kondygnacji, aby dostać się na każdy z poziomów należy pokonać schody, które zaopatrzone są w poręcze. W budynku nie ma obszarów kontroli.
 6. Obiekt nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 7. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 8. W budynku znajduje się tablica informacyjna z wykazem pomieszczeń.
 9. Sale lekcyjne, gabinety oraz toalety oznakowane są czytelnymi tablicami i numerami.
 10. Brak oznaczeń w alfabecie Brajla.
 11. Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.
 12. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

BUDYNEK „B” przy ul. Mikołaja Kopernika 4-6, jest to budynek lekcyjny, w którym uczą się oddziały I etapu edukacyjnego.

 1. Do budynku szkoły prowadzi chodnik.
 2. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie, nie ma ograniczeń w postaci schodów.
 3. Budynek składa się z 3 kondygnacji, aby dostać się na każdy z poziomów należy pokonać schody, które zaopatrzone są w poręcze. W budynku nie ma obszarów kontroli.
 4. Obiekt nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 5. W budynku znajduje się tablica informacyjna z wykazem pomieszczeń.
 6. Sale lekcyjne, gabinety oraz toalety oznakowane są czytelnymi tablicami i numerami.
 7. Brak oznaczeń w alfabecie Brajla.
 8. Na parterze zainstalowano dzwonek dla osoby z problemami w poruszeniu się, który umożliwi kontakt z pracownikiem szkoły bez konieczności pokonywania schodów.
 9. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 10. Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.
 11. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

BUDYNEK „C” przy ul. Mikołaja Kopernika 4-6, jest to sala gimnastyczna.

 1. Do budynku wchodzi się pokonując jeden stopień. Główne drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Kolejne drzwi ze względu bezpieczeństwa, otwierają się wyłącznie od wewnątrz. Aby dostać się do budynku należy posłużyć się dzwonkiem umieszczonym obok drzwi.
 2. Budynek składa się z 2 kondygnacji, parter oraz pierwsze piętro (szatnia).
 3. W celu dostania się na piętro należy pokonać schody, które zaopatrzone są w poręcze. W budynku nie ma obszarów kontroli.
 4. Obiekt nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 5. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

BUDYNEK przy kompleksie sportowym Orlik ul. Mikołaja Kopernika 4-6 (budynek socjalny)

 1. Do budynku prowadzą schody wraz z pochylnią dla wózka.
 2. Obiekt parterowy, dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami.
 3. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

BUDYNEK przy ul. Srebrnej 11 (Filia szkoły), jest to budynek lekcyjny, w którym uczą się oddziały 0 i I etapu edukacyjnego.

 1. Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika biegnącego wzdłuż ul. Srebrnej.
 2. Do drzwi wejściowych prowadzą strome schody zaopatrzone w poręcze. Główne drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 3. Przy drzwiach wejściowych zainstalowano dzwonek dla osoby z problemami w poruszeniu się, który umożliwi kontakt z pracownikiem szkoły bez konieczności pokonywania kolejnych schodów.
 4. Przed budynkiem nie ma parkingu.
 5. Budynek składa się z 3 kondygnacji, aby dostać się na każdy z poziomów należy pokonać schody, które zaopatrzone są w poręcze. W budynku nie ma obszarów kontroli.
 6. Obiekt nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 7. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 8. W budynku znajduje się tablica informacyjna z wykazem pomieszczeń.
 9. Sale lekcyjne, gabinety oraz toalety oznakowane są czytelnymi tablicami i numerami.
 10. Brak oznaczeń w alfabecie Brajla.
 11. Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.
 12. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

BUDYNEK przy ul. Srebrnej 20 (Filia szkoły), sala gimnastyczna.

 1. Do budynku wchodzi się pokonując wyższy próg. Główne drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 2. Budynek parterowy, dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami.
 3. Przed budynkiem nie ma parkingu.
 4. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

 1,413 wyświetleń