RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów, opiekunów prawnych i uczniów.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie, którą reprezentuje dyrektor Szkoły. Z Administratorem Danych można skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 74 872 2575 lub wysyłając korespondencję poprzez ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres szkoły.

2) Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązku szkolnego oraz wymagań zapisów ustawy Prawo oświatowe. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest: ustawa Prawo oświatowe.

3) Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

3) Państwa dane dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z właściwymi przepisami prawa.

4) Każdy rodzic, opiekun prawny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

7) Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować się wysyłając email na adres: iod@um.nowaruda.pl

Loading