PKZP

Strona przeznaczona jest dla pracowników oświaty miasta Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda, miasta i gminy Radków, należących do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty miasta Nowa Ruda, gminy Nowa Ruda, miasta i gminy Radków

Statut obowiązuje od dnia 1 lipca 1993 roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 502)

I. Przepisy ogólne

1. Celem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dalej zwanej PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek oraz zapomóg w miarę posiadanych środków.
2. Fundusz PKZP powstaje z wkładów członkowskich i przeznaczony jest na udzielanie pożyczek gotówkowych.
3. Środki pieniężne PKZP znajdują się na rachunku bankowym, podlegają oprocentowaniu w wysokości ustalonej odpowiednimi przepisami, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu PKO BP nr B/37/99 z dnia 28 października 1999 r.
4. Wkład członkowski oraz pożyczki udzielane członkowi PKZP nie są oprocentowane.
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie świadczy pomoc PKZP w zakresie obsługi księgowej i kasowej.
6. Szczegółowe warunki świadczenia pomocy, o której mowa w ust. 5 określa umowa zawarta pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie a Zarządem PKZP.
7. Nadzór społeczny nad PKZP sprawują Związki Zawodowe ZNP i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty.

II. Członkowie PKZP

1. Do PKZP mogą należeć wszyscy pracownicy Oświaty oraz emeryci i renciści Gminy Miejskiej Nowa Ruda, Gminy Wiejskiej Nowa Ruda oraz Miasta i Gminy Radków bez względu na przynależność związkową.
2. Członkowie przyjmowani są do PKZP na podstawie złożonej deklaracji po wpłaceniu w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji wpisowego w wysokości 3% swojego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd PKZP na najbliższym posiedzeniu odbywającym się po złożeniu deklaracji przystąpienia.
4. Członek PKZP ma prawo ubiegać się o udzielenie pożyczki po upływie dwóch miesięcy od podjęcia decyzji o przyjęciu do PKZP.
5. Członkowie wpłacają miesięczny wkład członkowski w wysokości nie niższej niż 10,00 zł (dziesięć zł) lub wielokrotność tej kwoty, nie więcej niż 100,00 zł (sto zł).
6. Członkowie PKZP mają prawo ubiegać się o udzielenie zapomogi bezzwrotnej w razie zdarzeń losowych.
7. Członkowie PKZP biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia.
8. Członkowie PKZP wybierają i są wybierani do Zarządu PKZP i Komisji Rewizyjnej.
9. Skreślenie z listy członków PKZP następuje:
9.1. na pisemne żądanie członka PKZP,
9.2. w razie ustania zatrudnienia, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę,
9.3. w razie śmierci członka PKZP,
9.4. na skutek Uchwały Zarządu PKZP powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych statutem PKZP.
10. Osobom skreślonym z listy członków PKZP przysługuje zwrot wkładów członkowskich bezpośrednio lub upływie dwóch miesięcy od dnia skreślenia z listy członków (w zależności od kondycji kasy).
11. Osoby skreślone z listy członków PKZP na własne żądanie mogą ponownie być przyjęte do PKZP po upływie trzech miesięcy od dnia skreślenia, na zasadach ogólnie ustalonych.
12. Członkowie PKZP przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, urlopach rodzicielskich i wychowawczych mogą na pisemny wniosek zawiesić obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich do czasu podjęcia pracy. Osoby korzystające z tego zwolnienia mogą otrzymać pożyczkę do wysokości zgromadzonego wkładu.
13. Członkowie mają możliwość wycofania częściowego lub całkowitego wkładów zgromadzonych na swych kontach, o ile nie są zadłużeni w PKZP. Członkowie mogą wystąpić z wnioskiem do Zarządu PKZP o przeksięgowane swoich zgromadzonych wkładów na poczet spłacanego zadłużenia.

III. Organy PKZP

  1. Organami PKZP są:

1.1. Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów,
1.2. Zarząd PKZP,
1.3. Komisja Rewizyjna.

2. Uchwały organów PKZP zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków lub delegatów.
3. Zarząd PKZP i Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Zarządu PKZP i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
5. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być odwołany na wniosek Zarządu z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków lub ustania stosunku pracy.
6. Członkowie organów PKZP wykonują swoje obowiązki społecznie.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w razie potrzeby przez Zarząd lub na żądanie:
8.1. Komisji Rewizyjnej,
8.2. 1/3 liczby członków PKZP,
8.3. związków zawodowych.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się do miesiąca od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej, niż po upływie pięciu dni od zawiadomienia członków PKZP o zebraniu.
10. Zarząd PKZP składa się z pięciu członków.
11. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu, bez stycznia, lipca i sierpnia. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
13. Zarząd PKZP reprezentuje interesy PKZP na zewnątrz.
14. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
15. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
16. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego członek uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
17. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę z działalności PKZP i sporządza protokół.
18. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Delegatów PKZP sprawozdanie za swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności Zarządu.

IV. Fundusze PKZP.

1. Fundusze podstawowe:
1.1. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy,
1.2. Fundusz rezerwowy,
1.3. Fundusz zapomogowy.
2. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i jest przeznaczony na udzielanie pożyczek:
2.1. wkłady członkowskie zapisuje się na imiennym rachunku członka PKZP,
2.2. wkłady członków będących pracownikami potrącane są z wynagrodzenia, z zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i wychowawczego, lub wpłaty indywidualne bezpośrednio na rachunek bankowy kasy,
2.3. emeryci i renciści wpłacają wkłady bezpośrednio na rachunek bankowy.
3. Fundusz zapomogowy powstaje z oprocentowania środków PKZP na rachunku bankowym oraz odpisów funduszu rezerwowego PKZP.
4. Fundusz rezerwowy składa się z wpłat wpisowego wnoszonego przez członków wstępujących do PKZP.
5. Środki pieniężne PKZP są przechowywane na rachunku bankowym.
5.1. rachunek bankowy PKZP jest otwierany na wniosek Zarządu,
5.2. Zarząd wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tym rachunkiem,
5.3. wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem PKZP zatwierdza Zarząd.

V. Udzielanie świadczeń i likwidacja zadłużeń.

1. Pożyczki udzielane są członkom PKZP w wysokości trzykrotnego wkładu własnego, nie więcej niż 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych), na okres maksymalnie trzydziestu miesięcy lub w wyjątkowych sytuacjach na okres trzydziestu sześciu miesięcy.
1.1. Zarząd PKZP może obniżyć wysokość wnioskowanej pożyczki przez członka jeżeli będą niewystarczające środki na rachunku proporcjonalnie do wniesionych wkładów. Zarząd przed podjęciem decyzji powiadamia o tym fakcie zainteresowanego.
1.2. Zarząd PKZP może przyznać wyższą kwotę pożyczki członkowi niż jego trzykrotność wkładu.
2. Udzielone pożyczki podlegają spłacie w terminach i ratach ustalonych przy ich przyznawaniu. Istnieje możliwość zmiany wysokości rat oraz terminu spłaty lub jednorazową spłatę pozostałego zadłużenia za zgodą Zarządu PKZP na pisemny wniosek pożyczkobiorcy.
3. Członkom PKZP będącymi pracownikami raty potrąca się z wynagrodzenia, zasiłku
   chorobowego, macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, zasiłku wychowawczego lub wpłaty bezpośrednio na rachunek PKZP ( dla członków którzy mają niskie pobory).
4. Emeryci i renciści zobowiązani są wpłacać raty na rachunek bankowy PKZP .
5. W przypadkach uzasadnionych wydarzeniami losowymi, PKZP na wniosek zadłużonego członka może odłożyć spłatę pożyczki na okres sześciu miesięcy. Jeżeli zadłużenie przewyższa stan wkładów członka PKZP, wniosek o prolongatę spłaty powinien bezwzględnie zawierać zgodę  poręczycieli pożyczki.
6. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu, zawierającym zobowiązanie spłaty oraz wyrażenie zgody na potrącanie spłat pożyczki z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub zasiłku wychowawczego, a w razie skreślenia z listy członków – zgody na natychmiastowe uregulowanie zadłużenia pozostałego do spłaty.
7. Poręczyciele obowiązani są wyrazić zgodę na potrącanie im z wkładów lub wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub zasiłku wychowawczego poręczonej pożyczki w razie niespłacenia jej przez dłużnika – na zasadach ustalonych dla dłużnika.
8. Poręczycielami nie mogą być pracownicy w okresie wypowiedzenia pracy, zatrudnieni na czas określony, przebywający na urlopie bezpłatnym oraz osoby prowadzące księgowość PKZP.
9. Zarząd PKZP wstrzymuje wypłatę wkładów poręczycielom skreślonym z listy członków PKZP, gdy dłużnik któremu udzielili poręczenia nie spłaca zadłużenia.
10. W razie skreślenia z listy członków PKZP członka posiadającego zadłużenie, zadłużenie to podlega potrąceniu z wkładów.
11. W razie skreślenia z listy członków PKZP na wniosek członka, spłata zadłużenia jest natychmiast wymagana, niezależnie od terminu spłat ustalonych przy udzielaniu pożyczki. Na rachunek tego zadłużenia zalicza się posiadane wkłady, a resztę potrąca się z najbliższego wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub zasiłku wychowawczego dłużnika.
12. Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia wobec PKZP zadłużenia tego nie spłaca należy wezwać go na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając termin spłaty. Kopię tego wezwania należy doręczyć poręczycielom. W razie nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Zarząd PKZP ma prawo pokryć to zadłużenie obciążeniem wkładów solidarnie odpowiedzialnych poręczycieli.
13. W razie śmierci członka PKZP jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli, spłaty zadłużenia po potrąceniu wkładów można dochodzić od spadkobierców zmarłego.
14. Nieściągalne zadłużenie może być umorzone w ciężar funduszu rezerwowego.
15. W razie konieczności wniesienia powództwa do Sądu z powodu niespłacenia pożyczki przez członka PKZP w imieniu i interesie PKZP występuje upoważniony członek Zarządu.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Zmiany dotyczące udzielania świadczeń podejmuje Zarząd PKZP i przedstawia do akceptacji na Walnym Zgromadzeniu.
2. Tekst ujednolicony wg stanu na dzień 24 kwietnia 2018 r.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o udzielenie pożyczki strona 1 strona 2

 1,563 wyświetleń